Podmínky použití

 1. Obecné ustanovení a souhlas

  1. Aqua Angels EUROPE, s.r.o. (dále jen “Společnost”) vydává tyto Podmínky používání (dále jen “Podmínky”) webových stránek www.aqua-angels.com (dále jen “Webové stránky”).
  2. Tyto Podmínky jsou platné pro všechny uživatele Webových stránek v kterékoliv jazykové mutaci (dále jen “Uživatel” nebo “Uživatelé”).
  3. Vstupem, prohlížením a používáním Webových stránek Uživatel bezvýhradně akceptuje Podmínky a zavazuje se je dodržovat.
 2. Vlastnictví

  1. Společnost vlastní nebo má práva k Webovým stránkám.
  2. Veškerý obsah Webových stránek je chráněn právními prostředky ochrany duševního a průmyslového vlastnictví. Nic z obsahu Webových stránek nelze interpretovat jako udělení licence nebo práva použít jakýkoli obsah Webových stránek jinak než k osobnímu nekomerčnímu využití.
 3. Neoprávněné používání

  1. Webové stránky jsou k dispozici výhradně pro osobní nekomerční využití, což je limitováno na prohlížení Webových stránek, poskytování osobních dat a stahování informací o produktech Společnosti k osobnímu nekomerčnímu posouzení.
  2. Jakékoliv jiné použití je přísně zakázáno, s výjimkou případů, kdy Společnost poskytne předem písemný souhlas.
 4. Zpracování osobních údajů a informací

  1. Veškeré osobní údaje a informace, které Uživatelé zadají na Webové stránky, jsou zpracovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
  2. Společnost je registrována na Úřadě pro ochranu osobních údajů pod číslem jednacím 00067349 / 001.
  3. Uživatel zadáním údajů a informací na Webové stránky prohlašuje a zaručuje, že je vlastníkem poskytnutých údajů a informací a že jejich použitím nebude Společnost porušovat jakákoliv práva třetích stran.
  4. Společnost není povinna poskytnuté údaje a informace použít.
 5. Prohlášení o odmítnutí záruk – disclaimer

  1. Na Webové stránky vstupuje Uživatel na vlastní riziko a nebezpečí.
  2. Veškeré materiály, které Uživatel stáhne nebo jinak získá během návštěvy Webových stránek, získává na vlastní riziko a nebezpečí.
  3. Uživatel si je vědom a souhlasí s tím, že Společnost nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody, újmy či náklady, které by mohly Uživateli vzniknout v důsledku návštěvy a používání Webových stránek, nebo naopak v důsledku nemožnosti návštěvy a používání Webových stránek.
  4. Společnost nepřijímá odpovědnost za žádné poškození, zavirování nebo napadení informačních systémů Uživatele.
 6. Závěrečná ustanovení

  1. Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv znemožnit přístup na Webové stránky.
  2. Společnost si vyhrazuje právo přerušit nebo zrušit kdykoliv jakékoliv funkce svých Webových stránek.
  3. V případě, že by některé ustanovení těchto Podmínek odporovalo jakémukoliv právnímu předpisu, považuje se takové ustanovení za neaplikovatelné. Veškerá ostatní ustanovení Podmínek zůstávají platná a účinná.
  4. Tyto Podmínky se řídí právem České republiky.
  5. Společnost si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoli upravit nebo změnit.