Všeobecné obchodní podmínky

 1. Identifikace společnosti

  Název: Aqua Angels EUROPE, s.r.o. (dále jen „Společnost“)
  Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 150627
  Sídlo: Praha 1, Na Příkopě 17, PSČ 110 00IČ: 288 77 128DIČ: CZ28877128www: www.aqua-angels.com

 2. Obecné ustanovení

  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti Společnosti a zákazníka, kterým je konečný spotřebitel na území České Republiky, při dodávkách produktů Společnosti (dále jen „Zákazník“).
  2. Tyto VOP neupravují práva a povinnosti Společnosti a zákazníka, kterým je podnikatel nakupující produkty či užívající služby Společnosti za účelem svého podnikání.
 3. Produkty společnosti

  1. Společnost nabízí tyto základní produkty:
   1. 3 galonový (11,3 litru) skleněný barel vody Aqua Angels,
   2. 0,25 litrová skleněná lahev vody Aqua Angels,
   3. 0,75 litrová skleněná lahev vody Aqua Angels,
   4. 0,7 litrová hliníková lahev vody Aqua Angels,
   5. 0,33 litrová hliníková lahev vody Aqua Angels.
  2. Společnost nabízí, mimo jiné, tyto vedlejší produkty:
   1. Aquamat SlimCool pro výdej vody Aqua Angels z 11,3 litrových barelů,
   2. Sanitace aquamatu SlimCool,
  3. Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv upravit nebo měnit nabídku základních a vedlejších produktů.
 4. Vratné obaly

  1. Produkt specifikovaný v bodu 3.1.a) je dodáván Zákazníkovi ve vratném 3 (tří) galonovém skleněném barelu v ochranné transportní dřevěné kleci (skleněný barel a ochranná transportní dřevěná klec dále společně jen „Vratný obal“).
  2. Cena zálohy za 1 (jeden) kus Vratného obalu je určena dle aktuálního ceníku Společnosti k datu objednávky Zákazníka.
  3. Zákazník je povinen zaplatit zálohu za počet Vratných obalů, které má k dispozici.
  4. Zákazník je povinen po ukončení odběru produktu specifikovaného v bodu 3.1.a) vrátit Společnosti bezodkladně (nejpozději do 10 dnů) veškeré Vratné obaly. V případě nevrácení Vratných obalů nebo vrácení poškozených Vratných obalů nemá Zákazník nárok na vrácení záloh zaplacených za Vratné obaly.
  5. Společnost je povinna vrátit Zákazníkovi zálohy za Vratné obaly pouze v případě, že Zákazník tyto Vratné obaly vrátil nepoškozené, v souladu s předchozím bodem.
 5. Aquamat SlimCool

  1. Výrobcem aquamatu SlimCool je Ebac Ltd., Velká Británie.
  2. Společnost prodává aquamat SlimCool pouze pro výdej vody Aqua Angels z 11,3 litrových skleněných barelů.
  3. Společnost poskytuje šestiměsíční záruku na přístroj. Tato záruka se netýká měnitelné sanitace.
  4. Zákazník je povinen si při převzetí aquamatu SlimCool zkontrolovat jeho stav a funkčnost. Vady zjistitelné při převzetí je Zákazník povinen reklamovat ihned. Vady, které měl aquamat SlimCool při převzetí, avšak zákazník je nemohl při převzetí zjistit, je Zákazník povinen reklamovat bezodkladně od okamžiku zjištění.
  5. V reklamaci je Zákazník povinen vady aquamatu SlimCool popsat a uvést, jak se projevují.
  6. Společnost je povinna odstranit reklamovanou vadu v přiměřené době.
  7. Výrobce Aquamatu SlimCool i Společnost doporučují provádět sanitaci minimálně 4x (čtyřikrát) ročně s ohledem na udržení kvality vydávané vody. Sanitace aquamatu SlimCool je kompletní výměna části, která přichází do styku s vodou. Sanitace se provádí u zákazníka, který je zodpovědný za objednání sanitace. Společnost nenese záruku za kvalitu vydávané vody v případě neprovedení sanitace aquamatu SlimCool v doporučeném termínu.
  8. V případě jakékoliv škody způsobené provozem aquamatu SlimCool je zákazník povinen neprodleně nahlásit událost Společnosti, nejpozději však následující den po události, včetně pořízení prokazatelné fotodokumentace. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 6. Dotyková pumpa

  1. Společnost prodává elektrickou pumpu pouze pro výdej vody Aqua Angels z 11,3 litrových skleněných barelů.
  2. Společnost poskytuje šestiměsíční záruku na přístroj. Tato záruka se netýká měnitelné sací a výdejní trubičky.
  3. Zákazník je povinen si při převzetí elektrické pumpy zkontrolovat její stav a funkčnost. Vady zjistitelné při převzetí je Zákazník povinen reklamovat ihned. Vady, které měla elektrická pumpa při převzetí, avšak Zákazník je nemohl při převzetí zjistit, je Zákazník povinen reklamovat bezodkladně po okamžiku zjištění.
  4. V reklamaci je Zákazník povinen vady elektrické pumpy popsat a uvést, jak se projevují.
  5. Společnost je povinna odstranit reklamovanou vadu v přiměřené době.
  6. Společnost doporučuje provádět výměnu sací a výdejní trubičky minimálně 4x (čtyřikrát) ročně s ohledem na udržení kvality vydávané vody. Výměna sací trubičky se provádí u Zákazníka, který je zodpovědný za objednání této výměny. Společnost nenese záruku za kvalitu vydávané vody v případě neprovedení výměny sací a výdejní trubičky v doporučeném termínu.
  7. V případě jakékoliv škody způsobené provozem elektrické pumpy je Zákazník povinen neprodleně nahlásit událost Společnosti, nejpozději však následující den po události, včetně pořízení prokazatelné fotodokumentace. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 7. Objednání produktů

  1. Objednávka může být provedena:
   1. Telefonicky na telefonní číslo +420 732 138 368,
   2. E-mailem na adresu office@aqua-angels.com,
   3. Prostřednictvím objednávkového formuláře na webových stránkách Společnosti, www.aqua-angels.com.
  2. Objednávka bude vyřízena v pracovní době, v pondělí až pátek od 08:30 – 16:00 hodin. Objednávka zaslaná po pracovní době bude vyřízena následující pracovní den.
  3. Zákazník je povinen uvést v objednávce tyto údaje:
   1. Svojí identifikaci, pod kterou je nebo bude veden u Společnosti,
   2. Název a množství objednávaných produktů,
   3. Dodací adresu a telefonní kontakt na přebírajícího.
  4. Nebude-li objednávka obsahovat náležitosti dle předchozího bodu, je považována za neúplnou. Objednávka se považuje za úplnou až okamžikem doručení údajů zpřesňujících nebo doplňujících.
 8. Dodání produktů zákazníkovi

  1. Společnost neúčtuje Zákazníkovi dopravné za produkty při objednávce, která obsahuje minimálně 3 (tři) kusy produktu 3 galonový (11,3 litru) skleněný barel vody Aqua Angels. Při objednávce, která neobsahuje minimálně 3 (tři) kusy produktu 3 galonový (11,3 litru) skleněný barel vody Aqua Angels, je zákazník povinen uhradit cenu dopravy dle aktuálního ceníku Společnosti k datu objednávky.
  2. Společnost dodá Zákazníkovi produkty na dohodnutou adresu ve své pracovní době nejpozději do 2 (dvou) pracovních dnů od přijetí objednávky v oblasti Praha a Střední Čechy, do jiné oblasti dle domluvy se Zákazníkem. Je-li dodání požadovaných produktů možné pouze v delším dodacím termínu, Společnost Zákazníka na tuto skutečnost upozorní.
  3. V případě, že je nutno z důvodů na straně Zákazníka doručit produkty opakovaně, je Zákazník povinen vždy uhradit náklady spojené s opakovaným doručením produktů.
  4. Zákazník je povinen zkontrolovat dodané produkty, zejména neporušenost obalů. Po zkontrolování dodaných produktů je Zákazník povinen podepsat dodací list a/nebo fakturu a potvrdit tak převzetí produktů.
  5. Nebezpečí vzniku škody na produktech přechází na Zákazníka okamžikem převzetí produktů.
  6. Vlastnické právo k produktům přechází na Zákazníka připsáním kupní ceny ve prospěch účtu Společnosti.
  7. Společnost nese záruku za kvalitu vody po dobu minimální trvanlivosti do otevření originálního obalu Zákazníkem.
 9. Kupní cena produktů, splatnost kupní ceny produktů

  1. Kupní cena produktů Společnosti je určena dle aktuálního ceníku Společnosti k datu objednávky Zákazníka.
  2. Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv měnit či upravit ceník Společnosti.
  3. Zákazník je povinen uhradit kupní cenu za dodané produkty bezhotovostním převodem na účet Společnosti uvedený na faktuře/daňovém dokladu nebo v hotovosti při předání produktů.
  4. V případě bezhotovostního převodu se kupní cena považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky ve prospěch účtu Společnosti.
  5. Kupní cena za dodané produkty je splatná do data uvedeného na faktuře/daňovém dokladu vydaném Společností.
  6. V případě, že se zákazník ocitne v prodlení se zaplacením kupní ceny nebo její části, má Společnost právo požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
  7. Pokud má Zákazník vůči Společnosti neuhrazené závazky po splatnosti, Společnost si vyhrazuje právo vyžadovat po Zákazníkovi platbu neuhrazených závazků v hotovosti, a to včetně nově objednaných produktů. Pokud Zákazník tuto podmínku neakceptuje, vyhrazuje si Společnost právo dodat mu objednané produkty až poté, co veškeré své závazky vůči Společnosti uhradí.
 10. Skladování a nakládání s produkty

  1. Pro uchování kvality základních produktů Společnosti je Zákazník povinen skladovat základní produkty v temnu a chladu a chránit je před přímým slunečním světlem, a dodržovat datum spotřeby vyznačený na základních produktech.
  2. Společnost nenese záruku za kvalitu vydávané vody v případě nedodržení bodu 10.1. Zákazníkem, či používáním daného produktu v rozporu s informacemi uvedenými na obalu či etiketě produktu.
 11. Ochrana osobních údajů

  1. Informace o Zákaznících jsou uchovávány v souladu s Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“), a s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Společnost je registrována na Úřadě pro ochranu osobních údajů pod číslem jednacím 00067349 / 001.
  2. Veškeré údaje získané od Zákazníka Společnost užívá výhradně pro vnitřní potřebu, a neposkytuje je třetím osobám. Výjimku mohou představovat externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení produktů Společnosti.
  3. Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné, a že jejich použitím nebude Společnost porušovat jakákoliv práva třetích stran.
  4. Detailní podmínky nakládání s osobními údaji jsou zpracovány v zásadách zpracování a ochrany osobních údajů vydaných Společností, které jsou přístupné na webových stránkách Společnosti www.aqua-angels.com.
 12. Vyšší moc

  1. V případě mimořádných událostí nad rámec rozumné kontroly, jako je válka, epidemie, stávky, nepokoje, kriminalita, nebo události vyšší moci, jako je hurikán, záplavy, zemětřesení, sopečné erupce apod. je vyloučena odpovědnost Společnosti.
 13. Závěrečná ustanovení

  1. Tyto VOP jsou závazné pro všechny Zákazníky Společnosti, pokud individuální smlouva nestanovuje jinak.
  2. Pro dodávku jiných produktů Společnosti než specifikovaných v bodě 3, se tyto VOP použijí pouze podpůrně v otázkách, které nejsou mezi Společností a Zákazníkem sjednány individuálně.
  3. Veškeré vztahy mezi Společností a Zákazníkem, které nejsou těmito VOP upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění.
  4. Zákazník souhlasí, že případné spory z výše uvedených vztahů mezi Společností a zákazníkem budou řešeny místně příslušným soudem dle sídla Společnosti. Rozhodným právem je právo České republiky.
  5. Zákazník přijímá veškerá ustanovení těchto VOP momentem objednávky produktů Společnosti.
  6. Společnost si vyhrazuje právo tyto VOP kdykoli upravit nebo měnit.
  7. Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 01.01.2020.